DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 Wzór wniosku o przyznanie dodatku można pobrać klikając tutaj.

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 poz. 1967 ) ,

Dodatek przysługuje  jeden dodatek na jeden adres.

Jeżeli pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż  jedno gospodarstwo domowe jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla  wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W  przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego  gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na   potrzeby  składania wniosków  o wypłatę dodatku dla gospodarstw  domowych  przyjęto, że:

* jedna osoba może wchodzić w skład  tylko jednego gospodarstwa domowego,

* gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wyko0rzystania wyłącznie jednego źródła  ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa  domowego wynosi:

* 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany

    peletem  drzewnym ,

* 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,

    ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia  albo piec kaflowy, zasilane drewnem

    kawałkowym,

* 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany  skroplonym   gazem LPG,

* 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek nie przysługuje gdy źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany gazem ziemnym.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do  dnia 30 listopada 2022r.

Złożone wnioski po tym terminie pozostawia się bez  rozpoznania.

Wnioski są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3.

tel; 14 632 09 71, 14 632 0994

Rozmiar czcionki
Kontrast