INFORMACJA ODNOŚNIE ZMIAN W DODATKU WĘGLOWYM

W dniu 2 września 2022 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którą 5 września 2022 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Ustawa wejdzie w życie z dniem następnym po opublikowaniu.

Art. 50 ustawy wprowadzi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym następujące zmiany:

1. Zasadę przyznawania dodatku węglowego „jeden dodatek na jeden adres zamieszkania”- jeśli pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, tylko jedno z nich otrzyma dodatek węglowy.

2. Wydłużony termin na weryfikację i załatwienie sprawy przez gminę – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym w przypadku gdy wniosek złożony zostanie po 30 października 2022 r., wypłata dodatku powinna nastąpić nie później niż do 30 grudnia 2022 r.

3. Brak możliwości dokonywania zmian w deklaracjach złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków – dodatek węglowy przysługuje bowiem w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

4. Uszczegółowiono zapisy dotyczące zakresu i sposobu weryfikacji przez gminę składanych wniosków o wypłatę dodatku węglowego, w tym dodano możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy jeżeli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi przesłankę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego.

5. Dodano zapis, iż dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.