Nabór na stanowisko asystenta rodziny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

* obywatelstwo polskie,

* pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wykształcenie:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi
obejmującymi zakres programowy szkolenia określony  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy
z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Do zadań asystenta rodziny należy:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

18) współpraca z jednostkami działającymi na rzecz  dziecka i rodziny.

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

* zatrudnienie na umowę zlecenie w wymiarze 1/2 etatu

IV. Wymagane dokumenty:

* CV,

* kserokopie świadectw pracy,

* kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie umożliwiające zatrudnienie na asystenta rodziny, 

* oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,

* oświadczenie o niekaralności za przestępstwo,

* oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

* oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które powinno zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o następującej treści ,,Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest GOPS w Szczurowej z siedzibą ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa; kontakt do inspektora danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: biuro@kancelariacygan.pl  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  GOPS w Szczurowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.)”

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa lub  poczty e – mail: kierownik@gops.szczurowa.pl. 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 października 2022 roku o godz. 15.00.

telefon: 14 632 09 70; 14 632 09 93.

Załącznik – Klauzula informacyjna