Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Senior + w Szczurowej

Zarządzenie Nr  5 /2019

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Szczurowej

z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie: wszczęcia procedury naboru na stanowisko – Kierownik Klubu ,, Senior +”

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych                         ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 )

zarządzam, co następuje:

1.Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu ,, Senior +”.

2.Treść  ogłoszenia o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego zarządzenia.

3.Do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną zwana  dalej ,, Komisją”, w składzie:

 1. Aneta Słowik – Przewodnicząca Komisji
 2. Martyna Klich – Sekretarz Komisji
 3. Czesława Cieśla – Członek Komisji

4.Zarządzenie podlega  publikacji na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej oraz w Biuletynie Informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej.

5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Ogłoszenie o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Senior + w Szczurowej

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Szczurowej ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Szczurowej utworzonego w ramach Programu  Wieloletniego ,, Senior + ” na lata 2015 -2020

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Szczurowej

 1. Rynek 3

32 -820 Szczurowa

tel; 14 632 09 70, 14 632 09 93

 1. II. Nazwa stanowiska

Kierownik Klubu Senior + w Szczurowej

III. Niezbędne wymagania

 1. Obywatelstwo polskie,

2.Wykształcenie wyższe,

3.Co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 -letni staż pracy w pomocy społecznej,

 1. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

5.Znajomośc funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących

pomocy społecznej,

6.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 2. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Dodatkowe wymagania
 2. Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu ,, Senior +” powinna posiadać wiedzę w

zakresie specyfiki pracy w Klubie Seniora.

 1. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
 2. Znajomość przepisów:
 3. a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późń. zm.)
 4. b) Programu Wieloletniego ,, Senior +” na lata 2015 – 2020.
 5. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja

pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w grupie,  stabilność emocjonalna,

odporność na stres.

 1. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

6.Prawo jazdy kat.B.

 

 1. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.Kierowanie bieżącą działalnością Klubu ,, Senior +”,

2.Realizacja programu działalności Klubu ,, Senior +”,

 1. Planowanie i realizacja budżetu w ramach planu finansowego,

4.Opracowanie planu pracy i realizacja,

5.Odpowiedzialnośc za powierzone  mienie stanowiące wyposażenie  Klubu,

6.Prowadzenie wymaganej dokumentacji,

 1. Koordynowanie form wsparcia, spotkań i zajęć dla uczestników,
 2. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokojenia potrzeb seniorów,
 3. Odpowiedzialność za organizację wyjazdów, wycieczek,

10.Odpowiedzialność w zakresie postępowania  proceduralnego, przy akceptacji  Kierownika GOPS

w zakresie  zatrudnienia  specjalistów, opiekuna  Klubu ,, Senior +”,

11.Współpraca z organizacjami i podmiotami działającym na rzecz seniorów,

12.Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

13.Reprezentowanie Klubu ,, Senior + ” na zewnątrz.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 

1.Miejsce wykonywania pracy: Klub ,, Senior +” w Szczurowej ul. Rynek 4, 32 -820 Szczurowa.

2.Praca z osobami  powyżej 60 r oku życia,,

 1. Praca administracyjno- biurowa w Klubie ,, Senior +”,

4.Współpraca z Kierownikiem i pracownikami OPS.

5.Okres zatrudnienia: od stycznia 2020 roku.

 1. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze 0,4 etatu.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 

1.Zyciorys ( CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,

2.List motywacyjny,

3.Oryginał kwestionariusza osobowego osoby  ubiegającej się o zatrudnienie,

 1. Kserokopie świadectw pracy ,

5.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 1. Oświadczenie własnoręcznie podpisane przez kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7.Podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone  przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na

wyżej wymienionym stanowisku,

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty  należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3,  w terminie do 10 grudnia 2019 roku do godziny 15.00 lub przesłać na adres jednostki.( decyduje data faktycznego wpływu) . Koperty powinny być opatrzone  imieniem i nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem ,, Nabór na stanowisko Kierownika Klubu ,, Senior + „.

 

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wynikach naboru umieszczona  zostanie na tablicy informacyjnej GOPS w Szczurowej , na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  i na stronie internetowej  www.gops.szczurowa.pl.

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego rejestru karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

UWAGA !

Dokument aplikacyjny curriculum vitae powinien być opatrzony klauzulą: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. poz.1000), którą należy własnoręcznie podpisać