PROGRAM ,, OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do programu  pn. ,, Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2022, który będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2022 r. do  31 grudnia 2022r.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

* osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

– poprzez możliwość uzyskania  doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki   wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

     a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

     b) ośrodku wsparcia,

    c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną  opinię gminy,

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach 14 dniowego  pobytu  całodobowego w:

     a) ośrodku wsparcia,

    b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

     c)  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma           pozytywną opinię gminy,

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie  ,, Opieka wytchnieniowa – EDYCJA 2022 ” powinny zgłosić  udział  w terminie do 20 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej w ul. Rynek 3; tel; 14 671 3120, 14 671 3121, 14 632 09 70; e-mail gops@szczurowa.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym   ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 )

                                                                              GOPS SZCZUROWA