PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023, który będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023r.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

* osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

– poprzez możliwość uzyskania  doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

     a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

     b) ośrodku wsparcia,

     c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy,

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach 14 dniowego  pobytu całodobowego w:

     a) ośrodku wsparcia,

     b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

     c)  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma           pozytywną opinię gminy.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub  pielęgniarka,

2) osoby posiadające , co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w  udzielaniu bezpośredniej pomocy – opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie ,, Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023; powinny zgłosić udział w terminie  do 07.11.2022r.w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3; tel: 14 671 3120, 14 671 3121, 14 632 09 70;

e – mail; gops@szczurowa.pl

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.)