Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi

  1. Zamawiający:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej
  2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi transportowej door-to-door                                           
  3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2022- luty  2022
  4. Cena jest jednym z kryterium oceny ofert
  5. Inne istotne warunki zamówienia: zgodnie z wymogami stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „OFERTA” (załącznik nr 7).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub  długopisem.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  w terminie do 10.12.2021 do godz. 15.30  lub przesłac  na adres e-mail : aslowik@gops.szczurowa.pl  w formie scanu :

Oferta  na ,,Świadczenie usług transportowych door-to-door w Gminie Szczurowa”

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest Aneta Słowik tel. 14 632 09 93.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 7 – Oferta