Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.gops.szczurowa.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa
I piętro – dostępna widna dla osób niepełnosprawnych

 • telefon: 14 671 31 20;
 • poczta elektroniczna na adres: gops@szczurowa.pl
 • Skrytka ePuap:  /GopsSzczurowa/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24 Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez informatyka. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:    

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aneta Słowik 
e-mail: gops@szczurowa.pl 
Telefon: 14 671 31 20

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Szczurowa, ul. Rynek 3
Spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejście do budynku od strony zachodniej  /parkingu/ dostosowane dla osób niepełnosprawnych z  podjazdem. Do wejścia prowadzą: schody z trzema stopniami wraz z  podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Podjazd usytuowany jest wzdłuż ściany zachodniej budynku w  kierunku północnym. Podjazd jest wyposażony w poręcz. Przy podjeździe są wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta/osoby przybranej.
 2. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
 3. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
 4. Urząd zapewni dostęp do świadczenia usług tłumacza, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 5. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 6. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 8. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
 9. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.