Dodatek osłonowy

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać klikając tutaj.

Dodatek osłonowy przysługuje:

•  osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

• o dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.

Dochód gospodarstwa domowego:

dochód ustalany jest na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.).

Do kiedy złożyć wniosek o dodatek osłonowy:

Wnioski złożone do 31 stycznia bieżącego roku, po pozytywnej weryfikacji, będą realizowane przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach:

•  rata I w terminie do 31 marca 2022r.,

•  rata II w terminie do 2 grudnia 2022r.

Wnioski złożone od 01.02.2022 r. do 31.10.2022 r. będą wypłacane jednorazowo, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po otrzymaniu dotacji.

Wysokość dodatku:

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

•  1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania (wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) zużywa paliwo stałe (np. węgiel itp.) dodatek wynosi rocznie:

•  500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

•  750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

•  1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

•   1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy nie przysługuje, jeżeli:

  • zostało przekroczone kryterium dochodowe;
  • wniosek został złożony po 31 października 2022 roku,
  • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie zamieszkuje i nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemiec nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.)