Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do ewidencji emisyjności budynków, o której mowa  w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r. poz. 438).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 roku, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski złożone po 30 listopada 2022r.  pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2028 r. o dodatku węglowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.)