FABRYKA KOMPETENCJI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej informuje o realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Tytuł projektu: „FABRYKA KOMPETENCJI”  

Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0010/20

Celem projektu pt; „Fabryka kompetencji” są: podniesione – do 30.06.2023r – kompetencje i kwalifikacje wśród mieszkańców Gminy Szczurowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukiwanie i podjęcie zatrudnienia przez te osoby. Założono, że ww. cel osiągnięty zostanie w drodze działań projektowych zaplanowanych do real. na okres od 1 IX 2020r do 30 VI 2023r. Grupa docelowa to 56 os. z terenu Gminy Szczurowa a w tym: bezrobotnych, lub/i bierne zawodowo, a w tym tez kształcące się lub/i pracujące, lub/i pracujące na własnym gospodarstwie rolnym lub/i os. z ich rodzin świadczące nieodpłatną pomoc na rzecz prowadzenia gospodarstwa rolnego, wymagające podjęcia pracy poza gosp. rolnym (z racji nierentownej działalności), u których stwierdzono  niski poziom kompetencji interpersonalnych i interpersonalnych przydatnych w życiu społecznym i zawodowym oraz niski poziom kompetencji związanych z wykonywaniem danego zawodu. W projekcie przyjęto, że osiągnięcie celu stanie się możliwe  z wykonaniem 4 zad. Realizacja Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, oraz.: diagnozy potrzeb, pracy socjalnej, weryfikacji poprawności realizowanej ścieżki wsparcia. Główne rezultaty projektu to: 6 os. z zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem  społecznym, uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu; 6 os. z zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, poszukują pracy po opuszczeniu programu; 6 os. z zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym, pracują po opuszczeniu programu.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2020-09-01.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2023-06-30.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu projektowym zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w budynku GOPS w Szczurowa, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i osób niepełnosprawnych.

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa

tel. 1: 14 671 31 20

tel. 2: 14 632 09 70

tel. 3: 14 632 09 71

e-mail: gops@szczurowa.pl

Regulamin rekrutacyjny dostępny tutaj

Zarządzenie Wójta Gminy Szczurowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Szczurowa w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Szczurowa