Fundusz alimentacyjny

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
 1. Ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( zał. nr 1) należy dołączyć w szczególności:

* oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (załącznik nr 2),
*oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeni owy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu za zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 40E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zał. nr 3),

*oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (zał. nr 4),

* zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

*odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

*zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

*w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (umowa o pracę, świadectwo pracy, pit 11).

 1. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.
 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.
 4. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1993 z póź. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1341) w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wniosek do pobrania fundusz alimentacyjny