KARTA DUŻEJ RODZINY

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

CO TO JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej lub transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne , ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej rodziny”

OSOBY UPRAWNIONE DO POSIADANIA KDR

Rodzice:
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej 3 dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodziny dom dziecka.

Dzieci:

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  ale tylko w przypadku , gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest, co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka , w przypadku gdy sąd orzekła o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawania niezależnie od dochodu.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Wydanie duplikatu karty wymaga wcześniejszej opłaty.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka
  w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – orzeczenie
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32-820 Szczurowa ul. Rynek 3
tel. 14 632 09 93

Pełną listę instytucji/firm oferujących zniżki rodzinom można znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logiem

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U.  2021 poz. 1744  ze. zm.).