Realizowane projekty

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 43 081 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt jeden złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

1.Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 •  Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
 • Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
 • Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.
 • Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że dofinansowaniu podlega średni koszt posiłku oraz dzienna stawka pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku nie wyższy niż 8,50 zł.
 • Średni koszt posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz świadczenia rzeczowego, powyżej kwoty 8,50 zł pokrywa w 100% beneficjent dotacji.

Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20% kosztów realizacji zadania z zastrzeżeniem ust.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 63 141 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Beneficjent dotacji zobowiązuje się, że wszystkie koszty i wydatki w ramach realizacji zadania zostaną poniesione w okresie jego realizacji określonym w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz że dotacja będzie wykorzystana wyłącznie na realizację zadania określonego w umowie.

Rozwój pomocy społecznej

 1. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 17 280 zł (słownie siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)
  w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
 2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

III..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

poprzez organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka

 • Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań na które dotacja została udzielona

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 21 600 zł.

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 2. rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021 r.
 3. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
 4. zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.