Realizowane projekty

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wojewoda przyznaje beneficjentowi środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 89 555 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

1.Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 •  Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
 • Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
 • Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.
 • Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że dofinansowaniu podlega średni koszt posiłku oraz dzienna stawka pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku nie wyższy niż 8,50 zł.
 • Średni koszt posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz świadczenia rzeczowego, powyżej kwoty 8,50 zł pokrywa w 100% beneficjent dotacji.

Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20% kosztów realizacji zadania .

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku

Wojewoda przyznaje beneficjentowi środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 53 498 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku

Wojewoda przyznaje beneficjentowi środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 45 552 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wojewoda przyznaje beneficjentowi środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 64 548 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,
 2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku,
 3. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Beneficjent dotacji zobowiązuje się, że wszystkie koszty i wydatki w ramach realizacji zadania zostaną poniesione w okresie jego realizacji określonym w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz że dotacja będzie wykorzystana wyłącznie na realizację zadania określonego w umowie.

Rozwój pomocy społecznej

 1. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 17 280 zł (słownie siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)
  w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
 2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

III..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

poprzez organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka

 • Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań na które dotacja została udzielona

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 21 600 zł. Kwota wkładu własnego wynosi 4320 zł tj. 20% całości zadania.

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 2. rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021 r.
 3. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
 4. zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Opieka wytchnieniowa

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w kwocie 7650 zł środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej zarówno  w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki/pielęgnacji/rehabilitacji dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program nie wymaga wkładu własnego.

W ramach Programu ustala się następujące limity :

 1. Limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 2. Limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
 3. Limit 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego ) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w kwocie 56 304 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Program nie wymaga wkładu własnego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej. Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w kwocie 56 304 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Program nie wymaga wkładu własnego.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w kwocie 30 799,17 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 98 073 zł. Program nie wymaga wkładu własnego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Całkowita kwota dofinansowania wynosi 82 528, 20 zł. Program nie wymaga wkładu własnego.


Wieloletni program „Senior+”

Gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 43 934 zł ze środków budżetu państwa na realizację w 2023 roku wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo z terenu Gminy w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Obecnie na terenie Gminy funkcjonują dwa kluby Senior+ w miejscowości Szczurowa z liczbą miejsc 18 oraz w Rudy-Rysiu z liczbą miejsc 15.

Dodatki 250 zł dla pracowników socjalnych

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 10 700 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r. oraz od
01 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 400 zł. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Całkowita wartość zadania wynosi 13 453,92 zł w tym kwota dofinansowania 10 700 zł.

Dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny

Środki finansowe przyznane z Funduszu Pracy w wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie
w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.

„Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Wojewoda przekaże Gminie Szczurowa środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3 229 445,89 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Program ten w pierwszym module zakłada utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Górka.

Wkład własny wynosi 1 289 772,72 zł.