Usługa door-to-door

Usługa indywidualna transportu door-to-door w Gminie Szczurowa, finansowanego w ramach konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zarządzenie nr 131/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Szczurowa.

Załącznik – Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Szczurowa w ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa”

Zarządzenie nr 145/2021 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Szczurowa.

Załącznik – Koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Szczurowa.

Plakat informacyjny w sprawie realizacji usługi transportowej door-to-door