Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych 2024r. – kontynuacja

Z dniem 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760).

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Zwrot podatku VAT od ceny gazu może otrzymać osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto, lub osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Osoba składająca wniosek o refundację podatku VAT załącza fakturę z roku 2024 za dany okres rozliczeniowy. Faktura za zużyte paliwo gazowe musi być opłacona z dołączonym potwierdzeniem zapłaty. Wnioski wraz z dołączoną fakturą można składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski będą przyjmowane nie później niż do 30 września 2024 r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. można pobrać klikając poniżej.

Wniosek – wersja WORD
Wniosek – wersja PDF

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3; Kontakt tel; 14 6320971,14 623 0994, 14 671 3121; adres e -mail; gops@szczurowa.pl