Świadczenie usługi wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3

zaprasza osoby posiadające poniżej wymienione kwalifikacje do  podjęcia  zatrudnienia w ramach programu ,, OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja  2021.

 Usługi  opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

* osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie  asystent osoby  niepełnosprawnej/pielęgniarka zapewniającym realizację usługi opieki  wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,

* osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne udokumentowane  doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

Kontakt telefoniczny; 14 632 0970, 14 671 3120,14 632 0993,

adres e -mail; gops@szczurowa.pl

GOPS Szczurowa